പ്രണയം SEX പാപം: ‘പാടുന്നപിശാച് ‘ എന്ന കവിതയില്‍ ചങ്ങമ്പുഴ പാപത്തെ ആഞ്ഞു പുണരാന്‍ വെമ്പുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? ദേവി ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ആരായിരുന്നു? – വിശദമാക്കുന്നു ഡോ. ടി.കെ. സന്തോഷ് കുമാര്‍ TK Talk ല്‍

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here