ഐക്യകേരളത്തിന് 61 വയസ്. നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും അതിലേറെ വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇന്ന് മലയാളികള്‍…

കേരളപ്പിറവിദിനം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതി ‘ആവാസ്’ ബുധനാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനംചെയ്യും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here