മുംബൈ: സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിമം ബാലന്‍സ് പിഴ കുറഞ്ഞു. 25 കോടി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുതിയ നിരക്കുകള്‍ ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും. മെട്രോകളിലും നഗരങ്ങളിലും പിഴ 50 രൂപയില്‍ നിന്നു 15 രൂപയായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അര്‍ധ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പിഴ 40 ല്‍ നിന്ന് 12 രൂപയായി കുറയും. പിഴയ്ക്ക് 10 രൂപ ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here