മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെയും അവയുടെ ഘടകങ്ങളുടെയും വില ഉയരും. മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും നികുതി 12 ല്‍ നിന്നും 18 ആയി ഉയര്‍ത്താന്‍ ജി.എസ്.ടി. കൗണ്‍സില്‍ തീരുമാനിച്ചു. ചെരിപ്പ്, തുണിത്തരങ്ങള്‍, വളം എന്നിവയുടെ നികുതി അഞ്ചില്‍ നിന്നു 12 ആയും ഉയര്‍ത്താനുള്ള തീരുമാനം എതിര്‍പ്പുകളെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here